§ 5. - Przeprowadzanie okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich... - Dz.U.2022.828 - OpenLEX

§ 5. - Przeprowadzanie okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.828

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2022 r.
§  5. 
1. 
Strażak ratownik OSP, kandydat na strażaka ratownika OSP lub podmiot kierujący na badanie, który nie zgadza się z treścią wydanego orzeczenia, o którym mowa w § 4 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia może za pośrednictwem lekarza, który je wydał, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania do:
1)
wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na siedzibę podmiotu kierującego na badania lekarskie, o których mowa w § 1, albo
2)
instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy albo Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni - w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.
2. 
Lekarz, za którego pośrednictwem jest wnoszony wniosek, o którym mowa w ust. 1, przekazuje go niezwłocznie, wraz z dokumentacją badań, do właściwego podmiotu, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Ponowne badanie przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. 
Orzeczenie wydane w wyniku przeprowadzonego ponownego badania jest ostateczne.