§ 15. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy... - Dz.U.1934.92.833 - OpenLEX

§ 15. - Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.92.833

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1938 r.
§  15. 2
1)
Gdy przed wydaniem do wolnego obrotu towaru, przy którego odprawie może być, w myśl postanowień taryfy celnej przywozowej, zastosowane za pozwoleniem Ministra Skarbu cło zniżone lub zwolnienie od cła, strona nie złożyła podania o wydanie jej takiego pozwolenia, Minister Skarbu może dodatkowo wydać pozwolenie i zarządzić zwrot różnicy pomiędzy należnościami celnemi pobranemi a przypadającemi na zasadzie tego pozwolenia, jeżeli:
a)
przed wydaniem towaru do wolnego obrotu została ustalona na wniosek strony tożsamość towaru w sposób określony przepisami wykonawczemi do prawa celnego;
b)
strona złożyła w ciągu 30 dni od daty uiszczenia, zakredytowania lub odroczenia należności celnych podanie o zastosowanie do odprawionego towaru zniżonej stawki celnej lub zwolnienia od cła.
2)
W przypadkach gdy przed podjęciem towaru do wolnego obrotu strona złożyła podanie o wydanie jej pozwolenia na zastosowanie przewidzianej w taryfie celnej przywozowej zniżonej stawki celnej, lub zwolnienia od cła, lecz podjęła towar do wolnego obrotu przed otrzymaniem takiego pozwolenia, Minister Skarbu może zarządzić zwrot różnicy pomiędzy należnościami celnemi pobranemi a przypadającemi na zasadzie tego pozwolenia, jeżeli przy zachowaniu przepisu pkt. a) ust. 1 paragrafu niniejszego, strona złożyła podanie o zwrot wspomnianej różnicy w ciągu 30-tu dni od daty pisma, którem Ministerstwo Skarbu zawiadomiło ją o wydaniu pozwolenia.
3)
Jeżeli strona wniosła zażalenie w sprawie zastosowania taryfy celnej lub przepisów celnych, bieg 30-dniowych terminów, określonych w ustępie 1 i 2 paragrafu niniejszego, rozpoczyna się od daty doręczenia stronie orzeczenia ostatecznego w administracyjnym toku instancyj.
4)
.
Podania określone w ust. 1 i 2 paragrafu niniejszego strona powinna złożyć dołączając kwit celny w urzędzie celnym, który dokonał odprawy. Urząd celny prześle otrzymane podanie do Ministerstwa Skarbu wraz ze sprawozdaniem i dowodami stwierdzającemi tożsamość towaru.
5)
Przewidziane w umowach handlowych cła zniżone lub zwolnienia od cła, uzależnione od pozwoleń Ministra Skarbu, mogą być stosowane w trybie ustalonym w ust. 1, 2, 3, 4 paragrafu niniejszego.
2 § 15 zmieniony przez § 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 1936 r. (Dz.U.36.34.268) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1936 r.