Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.96.620

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2012 r.
Art.  6.

Z dniem wejścia w życie ustawy wymienionej w art. 1 traci moc ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), z wyjątkiem art. 16 i art. 21-31, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2010 r.