Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  76. 

W ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1528 i 1655) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) działalności sektorowej - należy przez to rozumieć działalność w zakresie jednego z rodzajów działalności, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), zwanej dalej "Prawem zamówień publicznych";",

b) w pkt 5 wyrazy "art. 2 pkt 5d" zastępuje się wyrazami "art. 7 pkt 14",
c) w pkt 9 wyrazy "art. 2 pkt 2" zastępuje się wyrazami "art. 7 pkt 4",
d) w pkt 11:
w lit. a i w lit. b we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 1-3a" zastępuje się wyrazami "art. 4",
w lit. c wyrazy "art. 3 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 5 ust. 2";
2) w art. 4 wyrazy "w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 Prawa zamówień publicznych";
3) w art. 5:
a) w ust. 1:
w pkt 2 w lit. f:
-- w tiret pierwszym wyrazy "art. 2 pkt 5b i 8a" zastępuje się wyrazami "art. 7 pkt 12 i 22",
-- w tiret drugim wyrazy "art. 2 pkt 5a i 5c" zastępuje się wyrazami "art. 7 pkt 11 i 13",
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) na usługi zawieranych z innym zamawiającym, o którym mowa w art. 4 Prawa zamówień publicznych, który wykonuje działalność na podstawie prawa wyłącznego w rozumieniu art. 5 ust. 2 Prawa zamówień publicznych;",

w pkt 6 wyrazy "art. 3 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 5 ust. 2",
w pkt 7 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 1-3a" zastępuje się wyrazami "art. 4",
w pkt 9 wyrazy "art. 3 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 5 ust. 2",
w pkt 10 wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 1-3a" zastępuje się wyrazami "art. 4",
b) w ust. 5 wyrazy "art. 138f" zastępuje się wyrazami "art. 394 ust. 3";
4) w art. 10:
a) w ust. 2:
w pkt 1 wyrazy "kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8" zastępuje się wyrazami "progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1",
w pkt 3 i 5 wyrazy "art. 131a ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 2 ust. 1 pkt 3",
b) w ust. 3 wyrazy "art. 131a ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 2 ust. 1 pkt 3";
5) w art. 11 w pkt 2 wyrazy "art. 131a ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 2 ust. 1 pkt 3";
6) w art. 20 w ust. 1:
a) w pkt 1 w lit. c wyrazy "art. 3 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 5 ust. 2",
b) w pkt 4-7 we wprowadzeniach do wyliczenia oraz w pkt 6 w lit. a wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 1-3a" zastępuje się wyrazami "art. 4";
7) w art. 23 w ust. 2 wyrazy "art. 3 ust. 2a" zastępuje się wyrazami "art. 5 ust. 3";
8) w art. 32:
a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 1-3a" zastępuje się wyrazami "art. 4",
b) w ust. 8 wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 1-3a" zastępuje się wyrazami "art. 4";
9) w art. 49 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "art. 183 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 577";
10) w art. 54:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wnoszenia i rozpoznawania odwołań stosuje się odpowiednio przepisy działu IX rozdziału 2 Prawa zamówień publicznych, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.",

b) w ust. 3 w pkt 1 i 2 wyrazy "kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8" zastępuje się wyrazami "progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1";
11) w art. 56 w ust. 2 wyrazy "działu VI rozdziału 3" zastępuje się wyrazami "działu IX rozdziału 3".