Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  58. 

W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730, 1495 i 1696) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019) albo";

2) w art. 21:
a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "specyfikacji istotnych warunków zamówienia" zastępuje się wyrazami "dokumentach zamówienia",
b) w ust. 2 wyrazy "specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "dokumentach zamówienia, o których mowa w ust. 1",
c) w ust. 3 wyrazy "specyfikacji istotnych warunków zamówienia" zastępuje się wyrazami "dokumentów zamówienia";
3) w art. 22 w ust. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem art. 36, oraz";

4) w art. 25 w ust. 1 wyrazy "specyfikacji istotnych warunków zamówienia" zastępuje się wyrazami "dokumentach zamówienia";
5) w art. 46 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) w przypadku gdy wartość zamówienia publicznego albo przedmiotu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest równa albo przekracza 130 000 złotych, przy zakupie środków transportu drogowego operator powinien uwzględniać czynnik energetyczny i oddziaływania na środowisko podczas całego cyklu użytkowania środków transportu;".