Art. 51. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  51. 

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 i 1724) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) 1
 (uchylony);
3)
w art. 32 uchyla się zdanie drugie.
1 Art. 51 pkt 2 uchylony przez art. 76 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.