Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  48. 

W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1445 i 1572) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:
a) w ust. 1 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)",
b) w ust. 3 wyrazy "ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";
2) w art. 7 w ust. 4 wyrazy "art. 141, art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "art. 445 ust. 1, art. 452 i art. 453 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";
3) w art. 7a:
a) w ust. 2 wyrazy "opisie potrzeb i wymagań zamawiającego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia" zastępuje się wyrazami "dokumentach zamówienia",
b) w ust. 5 wyrazy "art. 22a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "art. 120 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";
4) w art. 10 w ust. 2 wyrazy "art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych";
5) w art. 10a w ust. 3 wyrazy "specyfikacja istotnych warunków zamówienia" zastępuje się wyrazami "dokumenty zamówienia".