Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2020

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 października 2019 r.
Art.  31. 

W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730, 1214 i 1979) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 28pb w ust. 2 wyrazy "ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)";
2) w art. 66 w ust. 2e wyrazy "przepisów wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych" zastępuje się wyrazami "zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych".