Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  121. 

W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. poz. 538) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 pkt 54 i 55 otrzymują brzmienie:

"54) pkt 58 - kierownik jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej;

55) pkt 59 - minister właściwy do spraw finansów publicznych;";

2) w art. 20 w ust. 1 po wyrazach "art. 21c" dodaje się wyrazy ", na";
3) w art. 22 w ust. 1 po pkt 8c dodaje się pkt 8d w brzmieniu:

"8d) Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;".