[Zakres prawa dostępu do informacji] - Art. 22. - Ujawnianie informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat... - Dz.U.2021.1633 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Zakres prawa dostępu do informacji] - Ujawnianie informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1633 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2021 r.
Art.  22.  [Zakres prawa dostępu do informacji]
1. 
Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji zawartych w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej, dotyczących:
1)
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu;
3)
posłów i senatorów oraz posłów do Parlamentu Europejskiego;
4)
Prezesa Rady Ministrów i członków Rady Ministrów;
5)
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Najwyższego oraz sędziów Sądu Najwyższego;
6)
Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz sędziów Trybunału Konstytucyjnego;
7)
Prezesa i wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego;
8)
Przewodniczącego Trybunału Stanu, zastępców przewodniczącego Trybunału Stanu oraz członków Trybunału Stanu;
8a)
Rzecznika Praw Obywatelskich;
8b)
Rzecznika Praw Dziecka;
8c)
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8d)
Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
9)
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli;
10)
Prezesa i wiceprezesów Prokuratorii Generalnej;
11)
Prezesa Narodowego Banku Polskiego i wiceprezesów Narodowego Banku Polskiego;
11a)
członka Rady Polityki Pieniężnej;
12)
prezesa sądu apelacyjnego, prezesa wojskowego sądu okręgowego oraz prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego;
13)
członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
14)
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej;
15)
Prokuratora Generalnego oraz prokuratorów Prokuratury Krajowej, prokuratora regionalnego oraz prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej;
16)
Szefa Kancelarii Prezydenta, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Sejmu i Szefa Kancelarii Senatu;
17)
osób pełniących funkcje sekretarza stanu i podsekretarza stanu;
18)
(utracił moc);
19)
(utracił moc);
20)
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz członków zarządów powiatów i województw;
21)
członków zarządu związku metropolitalnego.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie lub zgodę na objęcie funkcji, o których mowa w ust. 1.
3. 
Prawo dostępu do informacji, o którym mowa w ust. 1 i 2, podlega wyłączeniu w zakresie dotyczącym:
1) 22
 informacji ujawniających pochodzenie etniczne lub rasowe, przekonania religijne, przynależność wyznaniową oraz danych o stanie zdrowia i życiu seksualnym;
2)
danych osobowych innych osób, chyba że były one pracownikami lub funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa państwa;
3)
danych adresowych i numerów PESEL.
3a. 
Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1.
4. 
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do osób, które pełniły funkcje publiczne, o których mowa w ust. 1, począwszy od dnia 24 sierpnia 1989 r. Udostępnianie informacji następuje na zasadach określonych w art. 25-28.
5. 
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do osób, o których mowa w art. 52a pkt 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Udostępnianie informacji następuje na zasadach określonych w art. 25-28.
22 Z dniem 15 maja 2007 art. 22 ust. 3 pkt 2 w zakresie, w jakim pomija inne dane, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, został uznany za niezgodny z art. 2, art. 47 i art. 51 ust. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. sygn. akt K 2/07 (Dz.U.2007.85.571), zob. też pkt 34 powołanego wyroku.