Art. 98. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  98. 

W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50) w art. 64 w ust. 4 w pkt 1 i w ust. 6 w pkt 1 wyraz "ponadgimnazjalną" zastępuje się wyrazem "ponadpodstawową".