Art. 85. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 85. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  85. 

Traci moc ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), z wyjątkiem:

1)
art. 23, który traci moc z dniem 30 czerwca 2010 r.;
2)
art. 22, art. 24 ust. 1-10, art. 26 ust. 1-9 i art. 29 ust. 1-7, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2010 r.;
3)
art. 169-171, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2013 r.