Art. 75. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 75. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  75. 

W ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wydatkowanie środków publicznych przez Centrum jest dokonywane w szczególności zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz z przepisami niniejszej ustawy.".