Art. 28. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 28. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  28. 

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) w art. 56 wprowadza się następujące zmiany:

a)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Fundusz Skarbu Państwa, na rachunku którego gromadzi się:

a) 2 % przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków,

b) opłaty z tytułu egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz odsetki od tych środków

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych i postępowania upadłościowego, podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa, kosztów przeprowadzania egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz na wykonywanie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa innych ustawowo określonych zadań, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,",

b) 1
 (uchylona),
c) 2
 (uchylona),
1 Art. 28 lit. b) uchylona przez art. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.108.685) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 lipca 2010 r.
2 Art. 28 lit. c) uchylona przez art. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.108.685) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 lipca 2010 r.