Art. 114. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. - Dz.U.2009.157.1241 - OpenLEX

Art. 114. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.157.1241

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2014 r.
Art.  114. 

Do obsługi bankowej budżetu państwa w zakresie rachunków bankowych wymienionych w art. 196 ust. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w art. 1 stosuje się przepisy dotychczasowe, nie później niż do dnia 30 czerwca 2010 r.