Przepisy dyscyplinarne dla kobiet pełniących Pomocniczą Służbę Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1943.11.33

Akt utracił moc
Wersja od: 4 listopada 1943 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 27 października 1943 r.
o przepisach dyscyplinarnych dla kobiet pełniących Pomocniczą Służbę Wojskową.

Na podstawie art. 63 ust. (1) ustawy konstytucyjnej stanowię co następuje:

Do kobiet pełniących Pomocniczą Służbę Wojskową w Polskich Siłach Zbrojnych (wojska lądowe, marynarka wojenna i lotnictwo) stosuje się Przepisy Dyscyplinarne dla Sił Zbrojnych zawarte w dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 sierpnia 1939 r. (Dz.U.R.P. Nr. 75, poz. 504) ze zmianami wskazanymi w artykułach następujących.

W oddziałach zwartych Pomocniczej Służby Wojskowej od kompanii bądź samodzielnego plutonu wzwyż, władzę dyscyplinarną sprawują przełożeni:

a)
komendantka kompanii (bądź samodzielnego plutonu),
b)
inspektorka,
c)
starsza inspektorka,
d)
komendantka główna,
e)
dowódca wielkiej jednostki od dowódcy dywizji (równorzędnego) wzwyż, Inspektor Lotnictwa, Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej, Szef Sztabu Naczelnego Wodza,
f)
Minister Obrony Narodowej i Naczelny Wódz.

Do kobiet pełniących Pomocniczą Służbę Wojskową stosuje się:

1)
kary dyscyplinarne porządkowe:
a)
naganę ustną,
b)
naganę pisemną,
c)
meldowanie się w ubiorze służbowym, a w marynarce wojennej w ubiorze wyjściowym,
d)
zakaz opuszczania koszar;
2)
kary dyscyplinarne pozbawienia w lności:
a)
areszt lekki,
b)
areszt średni,
c)
areszt domowy.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Obrony Narodowej.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.