Przeniesienie siedziby Izby Rzemieślniczej z Włocławka do Płocka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.21.177

Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 marca 1938 r.
o przeniesieniu siedziby Izby Rzemieślniczej z Włocławka do Płocka.

Na podstawie art. 2 ust. (1) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o izbach rzemieślniczych i ich związku (Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 638) w brzmieniu ustalonym w art. 82 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) zarządza się co następuje:
Siedzibę Izby Rzemieślniczej we Włocławku przenosi się z dniem 1 kwietnia 1938 r. z Włocławka do Płocka.
W rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 grudnia 1933 r. o ustaleniu granic okręgów i siedzib izb rzemieślniczych (Dz. U. R. P. Nr 98, poz. 757) wprowadza się zmiany następujące:
1)
w § 1 wyraz "Włocławku" zastępuje się wyrazem "Płocku";
2)
w § 2 w pkt 15 wyraz "Włocławku" zastępuje się wyrazem "Płocku".
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.