Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1664

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 września 2021 r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 1240) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częścią 34 - Rozwój regionalny i częścią 33 - Rozwój wsi, z podziałem na części, działy i rozdziały budżetu państwa.
1. 
Przenosi się planowane wydatki budżetowe, w tym na wynagrodzenia, określone w ustawie budżetowej na rok 2021 z części 34 - Rozwój regionalny, w kwocie 222 tys. zł, do części 33 - Rozwój wsi.
2. 
Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
1. 
W ramach przeniesienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z części 34 - Rozwój regionalny, w kwocie 185 tys. zł, do części 33 - Rozwój wsi.
2. 
Szczegółowy podział przenoszonych kwot wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OKREŚLONYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2021, PRZENOSZONYCH MIĘDZY CZĘŚCIĄ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY I CZĘŚCIĄ 33 - ROZWÓJ WSI

CzęśćDziałRozdziałParagrafWyszczególnienieKwota w tys. zł
zmniejszeniezwiększenie
1234567
34Rozwój regionalny222
750Administracja publiczna222
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej222
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników78
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej107
4110Składki na ubezpieczenia społeczne32
4120Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy5
33Rozwój wsi222
750Administracja publiczna222
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej222
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników78
4020Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej107
4110Składki na ubezpieczenia społeczne32
4120Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy5

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ KWOT WYNAGRODZEŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2021, PRZENOSZONYCH MIĘDZY CZĘŚCIĄ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY I CZĘŚCIĄ 33 - ROZWÓJ WSI

CzęśćDziałRozdziałWyszczególnienieKwota w tys. zł
zmniejszeniezwiększenie
123456
34Rozwój regionalny185
750Administracja publiczna185
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej185
Członkowie korpusu służby cywilnej107
Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń78
33Rozwój wsi185
750Administracja publiczna185
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej185
Członkowie korpusu służby cywilnej107
Osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń78