Przeniesienie na kółka rolnicze i spółdzielnie kółek rolniczych obowiązku podatkowego z tytułu podatku gruntowego od niektórych... - Dz.U.1974.46.277 - OpenLEX

Przeniesienie na kółka rolnicze i spółdzielnie kółek rolniczych obowiązku podatkowego z tytułu podatku gruntowego od niektórych gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.46.277

Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 listopada 1974 r.
w sprawie przeniesienia na kółka rolnicze i spółdzielnie kółek rolniczych obowiązku podatkowego z tytułu podatku gruntowego od niektórych gruntów.

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1971 r. o podatku gruntowym (Dz. U. Nr 27, poz. 254) zarządza się, co następuje:
1.
Przenosi się obowiązek podatkowy z tytułu podatku gruntowego na kółka rolnicze i spółdzielnie kółek rolniczych od gruntów:
1)
wniesionych w formie wkładów członkowskich rolników,
2)
dzierżawionych od właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych, jeżeli:
a)
kółka rolnicze i spółdzielnie kółek rolniczych nie mają możliwości uzyskania gruntów Państwowego Funduszu Ziemi lub obszar, jakość albo położenie tych gruntów, łącznie z gruntami wniesionymi przez członków, nie zapewniają możliwości pełnego wykorzystania siły roboczej i środków produkcji,
b)
umowa dzierżawy gruntów zawarta jest na okres co najmniej 5 lat.
2.
W wypadkach określonych w ust. 1 obowiązek podatkowy rozpoczyna się z dniem 1 stycznia tego roku, w którym kółko rolnicze lub spółdzielnia kółek rolniczych objęły grunty do zagospodarowania, a jeżeli objęcie nastąpiło po żniwach - z dniem 1 stycznia roku następnego; obowiązek podatkowy wygasa z upływem tego roku, w ciągu którego grunt został zwrócony właścicielowi, a jeżeli zwrot nastąpił przed żniwami - z końcem roku poprzedniego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r.