Przekształcenie urzędu Ministra Szkół Wyższych i Nauki w urząd Ministra Szkolnictwa Wyższego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.67.465

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1951 r.

USTAWA
z dnia 15 grudnia 1951 r.
o przekształceniu urzędu Ministra Szkół Wyższych i Nauki w urząd Ministra Szkolnictwa Wyższego.

Urząd Ministra Szkół Wyższych i Nauki przekształca się w urząd Ministra Szkolnictwa Wyższego.

W ustawie z dnia 26 kwietnia 1950 r. o utworzeniu urzędu Ministra Szkół Wyższych i Nauki (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 181) wprowadza się następujące zmiany:

1)
nazwę urzędu "Minister Szkół Wyższych i Nauki" zastępuje się nazwą "Minister Szkolnictwa Wyższego";
2)
art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. 1. Do zakresu działania Ministra Szkolnictwa Wyższego należą sprawy:

1) zarządzania podległymi mu: szkołami wyższymi, instytutami naukowymi i innymi placówkami naukowymi,

2) planowania sieci szkół wyższych oraz ich organizacji,

3) planowego doboru młodzieży do studiów wyższych,

4) metod nauczania w szkołach wyższych,

5) opieki nad młodzieżą studiującą w szkołach wyższych,

6) kształcenia kadr naukowych w szkołach wyższych,

7) kwalifikowania podręczników i pomocy naukowych dla szkół wyższych.

2. W sprawach, wymienionych w ust. 1 pkt 2-7, Minister Szkolnictwa Wyższego działa w odniesieniu do szkół wyższych, podległych innym ministrom, w porozumieniu z tymi ministrami.";

3)
art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. 1. Ministrowie, którym podlegają szkoły wyższe, działają w porozumieniu z Ministrem Szkolnictwa Wyższego w sprawach struktury organizacyjnej, planów studiów i programów nauczania oraz obsady stanowisk rektorów i prorektorów, podległych im szkół wyższych.

2. Zakres działania Ministra Szkolnictwa Wyższego nie dotyczy szkół wyższych, podległych Ministrowi Obrony Narodowej."

4)
art. 5 skreśla się.

Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi Szkolnictwa Wyższego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.