Przekształcenie Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.16.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 maja 1967 r.
w sprawie przekształcenia Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach.

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1965 r. Nr 16, poz. 114) zarządza się, co następuje:
Kielecko-Radomską Wieczorową Szkołę Inżynierską w Kielcach przekształca się w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską w Kielcach, zwaną w dalszych przepisach "Szkołą".
Szkoła prowadzi kształcenie w trybie studiów dziennych oraz studiów wieczorowych i zaocznych.
Szkoła wydaje absolwentom dyplomy stwierdzające ukończenie wyższej szkoły zawodowej i nadanie zawodowego tytułu inżyniera.
Studenci b. Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach stają się studentami Szkoły.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1965 r. w sprawie utworzenia Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach (Dz. U. Nr 23, poz. 145).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.