Art. 32. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw. - Dz.U.2002.41.365 - OpenLEX

Art. 32. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.41.365

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2002 r.
Art.  32. 
1. 
Funkcjonariusze celni pełniący służbę w Głównym Urzędzie Ceł oraz pracownicy zatrudnieni w tym urzędzie, w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, mogą otrzymać propozycje pełnienia służby lub pracy w innych jednostkach organizacyjnych Służby Celnej lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. 
Z zastrzeżeniem ust. 3, osobom, o których mowa w ust. 1, podejmującym służbę lub pracę nie przysługuje odprawa pieniężna oraz inne świadczenia wypłacane w związku z likwidacją lub reorganizacją urzędu.
3. 
Funkcjonariuszom celnym w służbie stałej, którzy przyjęli propozycję pełnienia służby, przysługuje przez okres 3 miesięcy uposażenie w wysokości nie niższej od dotychczasowego.
4. 
Z dniem przyjęcia przez funkcjonariusza celnego pełniącego służbę w Głównym Urzędzie Ceł propozycji pracy w jednostce organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, dotychczasowy stosunek służbowy funkcjonariusza celnego przekształca się w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony, odpowiednio do rodzaju dotychczasowego stosunku służbowego.
5. 
Funkcjonariusz celny, który na podstawie ust. 4 stał się pracownikiem służby cywilnej zatrudnionym na czas nieokreślony, nie ma obowiązku odbywania służby przygotowawczej, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800).
6. 
Funkcjonariuszowi celnemu, który na podstawie ust. 4 stał się pracownikiem służby cywilnej, okres służby w Służbie Celnej wlicza się do stażu pracy w służbie cywilnej.
7. 
Członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymać propozycje pełnienia służby. Z dniem przyjęcia przez członka korpusu służby cywilnej propozycji pełnienia służby dotychczasowy stosunek pracy członka korpusu służby cywilnej przekształca się w stosunek służbowy na podstawie aktu mianowania do służby przygotowawczej lub stałej odpowiednio do rodzaju dotychczasowego stosunku pracy.
8. 
Członek korpusu służby cywilnej, który na podstawie ust. 7 stał się funkcjonariuszem celnym w służbie stałej, nie ma obowiązku odbywania służby przygotowawczej określonej w ustawie, o której mowa w art. 22.
9. 
Członkowi korpusu służby cywilnej, który na podstawie ust. 7 stał się funkcjonariuszem celnym, okres stażu pracy w służbie cywilnej lub jednostkach organizacyjnych administracji celnej wlicza się do okresu służby w Służbie Celnej.
10. 
Uposażenie i inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych określają przepisy Kodeksu celnego oraz ustawy, o której mowa w art. 22.
11. 
Z dniem przyjęcia przez pracownika zatrudnionego w Głównym Urzędzie Ceł propozycji pracy w jednostce organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, staje się on pracownikiem tej jednostki. W terminie 7 dni od dnia przyjęcia propozycji pracy pracownik otrzymuje na piśmie potwierdzenie nowych warunków zatrudnienia.
12. 
Propozycje, o których mowa w ust. 1, przedkłada likwidator Głównego Urzędu Ceł w porozumieniu odpowiednio z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych lub właściwym dyrektorem izby celnej.
13. 
Stosunek służbowy lub stosunek pracy osób, o których mowa w ust. 1, które nie otrzymały propozycji pełnienia służby lub pracy albo odmówiły przyjęcia złożonej propozycji, wygasa:
1)
w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wobec funkcjonariuszy celnych w służbie stałej oraz pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony,
2)
w terminie, o którym mowa w ust. 1, wobec osób innych niż określone w pkt 1.

Osobom tym przysługują świadczenia wypłacane w związku z likwidacją urzędu.

14. 
Wobec osób, o których mowa w ust. 1, w okresie postępowania likwidacyjnego prawa i obowiązki Prezesa Głównego Urzędu Ceł przejmuje likwidator Głównego Urzędu Ceł.
15. 
W okresie jednego roku od dnia wejścia w życie ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych może obsadzić stanowiska objęte postępowaniem konkursowym, o którym mowa w art. 17 ust. 2 oraz art. 18a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 22, bez jego przeprowadzania.