Art. 27. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw. - Dz.U.2002.41.365 - OpenLEX

Art. 27. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.41.365

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2002 r.
Art.  27. 

W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253) w art. 54 w ust. 1 wyrazy "Prezesa Głównego Urzędu Ceł" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw finansów publicznych".