Art. 26. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw. - Dz.U.2002.41.365 - OpenLEX

Art. 26. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.41.365

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2002 r.
Art.  26. 

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) w art. 65 w ust. 6 i 16 oraz w art. 66 w ust. 1, 9 i 16 wyrazy "Prezesowi Głównego Urzędu Ceł" zastępuje się wyrazami "ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych".