Art. 23. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw. - Dz.U.2002.41.365 - OpenLEX

Art. 23. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.41.365

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2002 r.
Art.  23. 

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 106, poz. 1149) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 53 w § 39 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) izba celna - w sprawach należących do właściwości urzędu celnego, a jeżeli dochodzenie prowadzi funkcjonariusz Inspekcji Celnej - Generalny Inspektor Celny,";

2)
w art. 179 dodaje się § 6 w brzmieniu:

"§ 6. Kompetencje urzędu celnego określone w § 1, 3 i 4 może wykonywać także izba celna."