Art. 22. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.41.365

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2002 r.
Art.  22. 

W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1:
a)
skreśla się ust. 6,
b)
ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7. Urzędem w rozumieniu niniejszej ustawy jest urząd, o którym mowa w art. 284 § 1 Kodeksu celnego, wraz z podległymi mu urzędami celnymi.

8. Kierownikiem urzędu w rozumieniu niniejszej ustawy jest dyrektor izby celnej.",

c)
dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

"8a. Uprawnienia kierownika urzędu określone w niniejszej ustawie wobec funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych przysługują Szefowi Służby Celnej.";

2)
w art. 7 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Funkcjonariusze celni mogą pełnić służbę w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.";

3)
w art. 8:
a)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Szefowi Służby Celnej przysługuje z mocy ustawy stopień krajowego komisarza celnego, jego zastępcy zaś - stopień generalnego komisarza celnego.

3. Nadania stopni: podkomisarz celny, komisarz celny i nadkomisarz celny dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dyrektorom izb celnych i ich zastępcom oraz naczelnikom urzędów celnych stopnie nadaje minister właściwy do spraw finansów publicznych.";

4)
w art. 9:
a)
w ust. 1 wyrazy "pkt 2-14" zastępuje się wyrazami "pkt 2-13",
b)
w ust. 2 skreśla się pkt 12;
5)
w art. 10:
a)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Powołanie osób na stanowiska, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3-6, w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej regulują przepisy Kodeksu celnego.",

b)
w ust. 6 wyrazy "pkt 2 i 3" zastępuje się wyrazami "pkt 3-6";
6)
w art. 17:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Stanowiska:

1) Szefa Służby Celnej,

2) zastępcy Szefa Służby Celnej,

3) dyrektora izby celnej,

4) zastępców dyrektora izby celnej,

5) naczelnika urzędu celnego,

6) zastępców naczelnika urzędu celnego

- są wyższymi stanowiskami kierowniczymi w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej.",

b)
dodaje się ust. 1a-1f w brzmieniu:

"1a. W urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych działa Szef Służby Celnej powoływany przez tego ministra na pięcioletnią kadencję.

1b. Szef Służby Celnej wykonuje czynności wynikające z określonych w niniejszej ustawie uprawnień i obowiązków przysługujących ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wobec funkcjonariuszy celnych.

1c. Szef Służby Celnej może być odwołany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych przed upływem kadencji z następujących przyczyn:

1) złożenia rezygnacji,

2) niewypełniania obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej ponad 6 miesięcy, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim,

3) rażącego naruszenia prawa,

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo.

1d. W razie śmierci Szefa Służby Celnej jego kadencja wygasa.

1e. Zastępcę Szefa Służby Celnej mianuje, na wniosek Szefa Służby Celnej, minister właściwy do spraw finansów publicznych.

1f. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, powinny posiadać:

1) wyłącznie obywatelstwo polskie,

2) wyższe wykształcenie magisterskie,

3) co najmniej czteroletnie doświadczenie w zakresie obejmującym zagadnienia podatkowe lub celne,

4) co najmniej czteroletnie zatrudnienie w organach administracji publicznej, w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym.",

c)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dobór kandydatów na stanowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, jest dokonywany w drodze konkursu. Konkurs przeprowadza minister właściwy do spraw finansów publicznych. Do czasu wyłonienia kandydata w drodze konkursu minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznacza osobę pełniącą obowiązki.",

d)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W razie braku odpowiedniej liczby kandydatów do przeprowadzenia konkursu zastępcę Szefa Służby Celnej oraz dyrektora izby celnej powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych bez postępowania konkursowego.",

e)
w ust. 7 wyrazy "dyrektorzy określeni" zastępuje się wyrazem "określone";
7)
dodaje się art. 18a w brzmieniu:

"Art. 18a. 1. Funkcjonariusz celny może ubiegać się o stanowisko dyrektora departamentu i jego zastępcy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, obsadzane w drodze konkursu przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

2. Funkcjonariusza celnego, wyłonionego w drodze konkursu, przenosi na stanowisko, o którym mowa w ust. 1, Szef Służby Celnej na wniosek Szefa Służby Cywilnej.

3. Uposażenie funkcjonariusza celnego, o którym mowa w ust. 2, ustala się w wysokości określonej dla dyrektora izby celnej w przepisach wydanych na podstawie art. 51.";

8)
w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Odwołanie osób ze stanowisk, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3-6, w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej regulują przepisy Kodeksu celnego.";

9)
w art. 26 w pkt 7 po wyrazie "urzędu" skreśla się wyraz "celnego";
10)
w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Funkcjonariusz celny może wykonywać dodatkowe zajęcia zarobkowe jedynie za zgodą kierownika urzędu. W odniesieniu do dyrektora izby celnej lub jego zastępcy zgody udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych.";

11)
w art. 38:
a)
w ust. 1 wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 5" zastępuje się wyrazami "z zastrzeżeniem ust. 1a i 5",
b)
dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Ocena okresowa dyrektora izby i jego zastępców oraz naczelnika urzędu dokonywana jest nie częściej niż raz na trzy lata.",

c)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Oceny okresowej dyrektora izby celnej i jego zastępców dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.",

d)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W wypadku zastrzeżeń do oceny okresowej funkcjonariusz celny może, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, złożyć do kierownika urzędu wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.",

e)
w ust. 8 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"W wypadku wydania opinii służbowej przez dyrektora izby celnej ust. 7 stosuje się odpowiednio.";

12)
w art. 62 skreśla się ust. 2;
13)
art. 64 otrzymuje brzmienie:

"Art. 64. 1. Orzekanie kar dyscyplinarnych należy odpowiednio do naczelnika urzędu celnego, dyrektora izby celnej lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych w odniesieniu do podległych im funkcjonariuszy celnych.

2. W stosunku do naczelnika urzędu celnego i jego zastępcy kary dyscyplinarne orzeka dyrektor izby celnej.

3. W stosunku do dyrektora izby celnej i jego zastępcy oraz funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych kary dyscyplinarne orzeka ten minister lub osoba przez niego upoważniona.

4. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne dotyczy funkcjonariusza celnego pełniącego służbę w:

1) urzędzie celnym - naczelnik urzędu celnego może upoważnić do orzekania kary dyscyplinarnej zastępcę naczelnika urzędu,

2) izbie celnej - dyrektor izby celnej może upoważnić do orzekania kary dyscyplinarnej zastępcę dyrektora izby celnej.

5. Orzekanie kar, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 4-7, należy wyłącznie do właściwości odpowiednio naczelnika urzędu celnego, dyrektora izby celnej lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych.";

14)
art. 65 otrzymuje brzmienie:

"Art. 65. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna osoba uprawniona do orzekania kar dyscyplinarnych.";

15)
art. 72 otrzymuje brzmienie:

"Art. 72. 1. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego przez naczelnika urzędu celnego ukarany może odwołać się do dyrektora izby celnej w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.

2. W wypadku wydania orzeczenia dyscyplinarnego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub dyrektora izby celnej, ukaranemu przysługuje, w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia, prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.";

16)
art. 74 otrzymuje brzmienie:

"Art. 74. Od orzeczeń dyscyplinarnych wydanych w postępowaniu odwoławczym lub postępowaniu z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.";

17)
w art. 78 wyrazy "kierownika urzędu" zastępuje się wyrazami "organ prowadzący postępowanie";
18)
w art. 81:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W wypadku wydania decyzji o zwolnieniu ze służby funkcjonariusza celnego, przeniesieniu albo zleceniu mu wykonywania innych obowiązków służbowych, przeniesieniu na niższe stanowisko bądź zawieszeniu w pełnieniu obowiązków służbowych, funkcjonariusz celny może, w terminie 14 dni, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Od decyzji rozstrzygającej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.";

19)
w art. 12 w ust. 3 i 4, w art. 14 w ust. 1, w art. 17 w ust. 3, 4 i 8, w art. 18 w ust. 6 oraz w art. 41 w ust. 3 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Prezes Głównego Urzędu Ceł" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw finansów publicznych";
20)
w art. 66, w art. 67 w ust. 1 i 3-5, w art. 68 w ust. 1 i w art. 70 w ust. 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy "kierownik urzędu" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "odpowiednio naczelnik urzędu celnego, dyrektor izby celnej lub minister właściwy do spraw finansów publicznych".