Art. 14. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw. - Dz.U.2002.41.365 - OpenLEX

Art. 14. - Przekształcenia w administracji celnej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.41.365

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2002 r.
Art.  14. 

W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5 w § 1 oraz w art. 51 w § 1 wyrazy "Prezes Głównego Urzędu Ceł" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw finansów publicznych";
2)
w art. 61 w § 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "uwzględniając jednostki organizacyjne ustanowione na podstawie art. 284 § 3.";
3)
w art. 253 w § 2 wyrazy "dyrektorem urzędu celnego" zastępuje się wyrazami "organem celnym";
4)
w art. 258 w § 3 po wyrazach "jest zobowiązana do złożenia" dodaje się wyrazy "dyrektorowi właściwej izby celnej";
5)
dodaje się art. 2621 i 2622 w brzmieniu:

"Art. 2621. § 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez dyrektora izby celnej nie służy odwołanie, jednak strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań, z uwzględnieniem § 2.

§ 2. Pracownik lub funkcjonariusz celny, który brał udział w wydaniu decyzji, której dotyczy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, podlega wyłączeniu od udziału w ponownym rozpatrzeniu sprawy i wydaniu decyzji.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do postanowień.

Art. 2622. § 1. W sprawach wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną dyrektora izby celnej, stwierdzenia nieważności oraz uchylenia lub zmiany takiej decyzji właściwy jest ten organ.

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu wszcząć postępowanie i stwierdzić nieważność decyzji ostatecznej wydanej przez dyrektora izby celnej.";

6)
art. 263 otrzymuje brzmienie:

"Art. 263. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) właściwość miejscową organów celnych, uwzględniając kierunki i nasilenie obrotu towarowego z zagranicą w ramach polskiego obszaru celnego,

2) dyrektora lub dyrektorów izb celnych wyznaczonych do prowadzenia postępowań dotyczących pozwoleń na karnet TIR oraz decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej, uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitości rozstrzygania spraw w tych postępowaniach.";

7)
w art. 27713 w § 1 wyrazy "dyrektora urzędu celnego" zastępuje się wyrazami "organu celnego";
8)
tytuł X otrzymuje brzmienie "Organy właściwe w sprawach celnych";
9)
art. 278 i 279 otrzymują brzmienie:

"Art. 278. Minister właściwy do spraw finansów publicznych:

1) sprawuje nadzór w sprawach celnych,

2) współdziała w kształtowaniu polityki celnej państwa,

3) realizuje budżet państwa w zakresie ustalonym dla organów celnych,

4) kształtuje politykę kadrową i szkoleniową w organach celnych,

5) współpracuje z organami celnymi innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi,

6) prowadzi postępowania w sprawach celnych określonych w ustawie,

7) wykonuje inne zadania określone w ustawie oraz w przepisach odrębnych.

Art. 279. § 1. Organami celnymi, stosownie do ich właściwości, są:

1) naczelnik urzędu celnego - jako organ pierwszej instancji, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,

2) dyrektor izby celnej - jako organ odwoławczy od decyzji i postanowień naczelnika urzędu celnego.

§ 2. W rozumieniu niniejszego tytułu urzędem celnym jest urząd, o którym mowa w art. 284 § 2.

§ 3. Organem celnym wyższego stopnia dla naczelnika urzędu celnego jest dyrektor izby celnej.";

10)
dodaje się art. 2791 w brzmieniu:

"Art. 279§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może powołać Radę Celną jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach celnych.

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, powołując Radę Celną, określi, w drodze zarządzenia, zadania, tryb pracy oraz organizację, w tym liczbę członków Rady.

§ 3. Członków Rady Celnej powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii organizacji reprezentujących środowiska gospodarcze.

§ 4. Przewodniczącego Rady Celnej powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, wiceprzewodniczących zaś wybierają ze swojego grona członkowie Rady.";

11)
art. 280 otrzymuje brzmienie:

"Art. 280. § 1. Do zadań dyrektora izby celnej należy:

1) realizacja polityki celnej państwa,

2) sprawowanie nadzoru nad naczelnikami urzędów celnych,

3) rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników urzędów celnych,

4) rozstrzyganie w I instancji w sprawach celnych określonych w przepisach szczególnych,

5) realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w podległych jednostkach organizacyjnych Służby Celnej,

6) sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kontroli celnej,

7) zwalczanie i ściganie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych w zakresie ustalonym Kodeksem karnym skarbowym,

8) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych.

§ 2. Do zadań wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych dyrektorów izb celnych należy ponadto prowadzenie indywidualnych postępowań dotyczących:

1) pozwoleń na karnet TIR,

2) decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej.";

12)
skreśla się art. 281;
13)
art. 282 otrzymuje brzmienie:

"Art. 282. § 1. Dyrektora izby celnej i jego zastępcę powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

§ 2. Naczelnika urzędu celnego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek dyrektora izby celnej.

§ 3. Zastępcę naczelnika urzędu celnego powołuje i odwołuje dyrektor izby celnej na wniosek naczelnika urzędu celnego.";

14)
w art. 283:
a)
w zdaniu wstępnym wyrazy "dyrektora urzędu celnego" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu celnego",
b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zwalczanie i ściganie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych w zakresie ustalonym Kodeksem karnym skarbowym,";

15)
art. 284 otrzymuje brzmienie:

"Art. 284. § 1. Dyrektorzy izb celnych wykonują zadania przy pomocy podległych urzędów oraz za pośrednictwem naczelników urzędów celnych.

§ 2. Naczelnicy urzędów celnych wykonują zadania przy pomocy podległych urzędów.

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi izby i urzędy, o których mowa w § 1 i 2, oraz określa ich siedziby, uwzględniając kierunki i nasilenie obrotu towarowego z zagranicą w ramach polskiego obszaru celnego.

§ 4. Organizację izb celnych i urzędów celnych określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych tworzy Centralne Laboratorium Celne oraz ośrodki szkoleniowe, a także określa ich organizację i zakres działania.";

16)
art. 288 otrzymuje brzmienie:

"Art. 288. § 1. Właściwym w sprawach wyznaczenia lub uznania miejsca przez organ celny jest dyrektor izby celnej.

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, wypadki, w których czynności przewidziane przepisami prawa celnego mogą być dokonywane w miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ celny, oraz warunki, jakie musi spełniać to miejsce, uwzględniając w szczególności konieczność skutecznego sprawowania dozoru celnego.";

17)
w art. 6 w § 6, w art. 12 w § 2, w art. 226 w § 5, w art. 257 oraz w art. 276 w § 3 i 4 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Prezes Głównego Urzędu Ceł" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw finansów publicznych";
18)
w art. 7 w § 2, w art. 105 w § 2, w art. 106 oraz w art. 110 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Prezes Głównego Urzędu Ceł" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "dyrektor izby celnej";
19)
w art. 79 w § 1, 2 i 3, w art. 80 w § 2, w art. 100 w § 1, w art. 170 oraz w art. 197 w § 1 i 3a użyte w różnych przypadkach wyrazy "organ celny" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "dyrektor izby celnej".