Przekazywanie i zwrot środków na prefinansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.117.794

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Na podstawie art. 211 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa tryb i terminy przekazywania środków z budżetu państwa na prefinansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), zwanego dalej "Programem", oraz tryb i terminy zwrotu pożyczek do budżetu państwa, a w szczególności:
1)
dokumenty niezbędne do przekazania pożyczki;
2)
sposób ustalania transz pożyczki i warunki przekazywania środków;
3)
tryb i termin rozliczenia pożyczki;
4)
sposób zwrotu pożyczki;
5)
tryb i termin zwrotu pożyczki w przypadku, o którym mowa w art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwanej dalej "ustawą";
6)
wysokość prowizji bankowych;
7)
wysokość oprocentowania.
§  2.
1.
Minister odpowiedzialny za zarządzanie Programem przekazuje Ministrowi Finansów do 15. dnia każdego miesiąca, zapotrzebowanie na środki na prefinansowanie Programu w okresie kolejnych 3 miesięcy, z tym że zapotrzebowanie na pierwszy miesiąc tego okresu sporządza się w ujęciu dekadowym.
2.
W przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego zawierania umów pożyczki, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje do Ministra Finansów zapotrzebowanie na środki, o których mowa w ust. 1.

Pożyczki dla państwowych jednostek budżetowych i państwowych osób prawnych działających w formie agencji

§  3.
1.
Udzielenie pożyczki państwowym jednostkom budżetowym i państwowym osobom prawnym działającym w formie agencji następuje po złożeniu wniosku o jej udzielenie wraz z pozytywną opinią wniosku o dofinansowanie wydaną przez Instytucję Zarządzającą Programem lub zarząd województwa.
2.
Dokumentami niezbędnymi do przekazania pożyczki są:
1)
umowa pożyczki;
2)
harmonogram przekazywania transz pożyczki, opracowany przez pożyczkobiorcę.
3.
Pożyczkobiorca dokonuje miesięcznej aktualizacji harmonogramu przekazywania transz pożyczki.
4.
Minister Finansów przekazuje środki na prefinansowanie na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, wskazany w umowie pożyczki, w terminie i w wysokości określonych w harmonogramie przekazywania transz pożyczki.
5.
Oprocentowanie pożyczki udzielonej państwowej osobie prawnej, działającej w formie agencji, jest równe 0,75 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu, przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągnionej w tym kwartale.
§  4.
1.
Pożyczkobiorca przekazuje Ministrowi Finansów, do 15. dnia każdego miesiąca, informacje o wydatkach dokonanych ze środków pożyczki w miesiącu poprzednim.
2.
Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, jest warunkiem przekazania następnej transzy pożyczki.

Pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego

§  5.
1.
Udzielenie pożyczki jednostkom samorządu terytorialnego następuje po złożeniu wniosku o jej udzielenie wraz z pozytywną opinią wniosku o dofinansowanie wydaną przez Instytucję Zarządzającą Programem lub zarząd województwa.
2.
Dokumentami niezbędnymi do przekazania pożyczki są:
1)
umowa pożyczki;
2)
harmonogram przekazywania transz pożyczki, opracowany przez pożyczkobiorcę.
3.
Oryginał umowy pożyczki przesyła Ministrowi Finansów minister odpowiedzialny za zarządzanie Programem.
4.
Pożyczkobiorca dokonuje miesięcznej aktualizacji harmonogramu przekazywania transz pożyczki.
5.
Oprocentowanie pożyczki, z zastrzeżeniem art. 209 ust. 5 ustawy, wynosi w przypadku:
1)
Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów oraz Priorytetu 3 - Rozwój lokalny:
a)
0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągnionej w tym kwartale, w odniesieniu do pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymują część wyrównawczą subwencji ogólnej i nie dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem odpowiednio na część równoważącą subwencji ogólnej i część regionalną subwencji ogólnej,
b)
0,5 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągnionej w tym kwartale, w odniesieniu do pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego, które nie otrzymują części wyrównawczej subwencji ogólnej i nie dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem odpowiednio na część równoważącą subwencji ogólnej i część regionalną subwencji ogólnej,
c)
0,75 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągnionej w tym kwartale, w odniesieniu do pożyczek dla pozostałych jednostek samorządu terytorialnego;
2)
Priorytetu 2 - Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach - 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągnionej w tym kwartale, w przypadku Działań:
a)
2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne,
b)
2.5 - Promocja przedsiębiorczości,
c)
2.6 - Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy;
3)
Priorytetu 4 - Pomoc Techniczna - 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągnionej w tym kwartale, w odniesieniu do pożyczek dla jednostek samorządu terytorialnego, będących Beneficjentami Końcowymi Pomocy Technicznej;
4)
związków międzygminnych i związków powiatów:
a)
0,5 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągnionej w tym kwartale, z zastrzeżeniem lit. b,
b)
0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągnionej w tym kwartale, w przypadku związków, w skład których wchodzi co najmniej jedna gmina lub powiat, otrzymująca część wyrównawczą subwencji ogólnej.
6.
Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku zawierania umów pożyczki przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie ministra odpowiedzialnego za zarządzanie Programem.
§  6.
Środki z budżetu państwa na prefinansowanie są przekazywane na rachunek bankowy Ministra Finansów do obsługi pożyczek w terminie i w wysokości wynikających z zapotrzebowania, o którym mowa w § 2.
§  7.
W przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego zawierania umów pożyczek Bank Gospodarstwa Krajowego występuje do Ministra Finansów o zasilenie rachunku bankowego, o którym mowa w § 6.
§  8.
1.
Pożyczkobiorca przekazuje ministrowi odpowiedzialnemu za zarządzanie Programem, do 7. dnia każdego miesiąca, informacje o wydatkach dokonanych ze środków pożyczki w miesiącu poprzednim.
2.
Minister odpowiedzialny za zarządzanie Programem przekazuje Ministrowi Finansów, do 15. dnia każdego miesiąca, informacje o wykorzystaniu środków z pożyczek w miesiącu poprzednim.
3.
W przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego zawierania umów pożyczki, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje do Ministra Finansów informacje, o których mowa w ust. 2.
4.
Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 2 i 3, jest warunkiem przekazania środków na zasilenie rachunku bankowego, o którym mowa w § 6.
§  9.
Pożyczkobiorca ponosi koszty prowizji zgodnie z tabelami prowizji i opłat banku.

Pożyczki dla innych jednostek sektora finansów publicznych

§  10.
1.
Do pożyczek udzielanych jednostkom sektora finansów publicznych, niewymienionym w § 3 ust. 1 i § 5 ust. 1, przepisy rozdziału 3 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Oprocentowanie pożyczek jest równe stopie rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągnionej w tym kwartale, z tym że w przypadku szkół wyższych wysokość oprocentowania wynosi 0,2 tej stopy.

Zwrot i rozliczenie pożyczki

§  11.
1.
Zwrot pożyczki następuje z rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej Programem lub Instytucji Pośredniczącej, prowadzonego w Narodowym Banku Polskim dla Programu, w terminie określonym w umowie pożyczki, po przedstawieniu przez pożyczkobiorcę wniosku o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki, zweryfikowanymi i zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą Programem lub Instytucję Pośredniczącą.
2.
W przypadku zwrotu pożyczek przez państwowe jednostki budżetowe i państwowe osoby prawne działające w formie agencji, środki z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy budżetu państwa w Narodowym Banku Polskim, wskazany w umowie pożyczki.
3.
W przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego zawierania umów pożyczki środki z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane na rachunek bankowy, o którym mowa w § 6, poprzez rachunek bankowy pożyczkobiorcy utworzony do obsługi pożyczki.
§  12.
W przypadku niewpłynięcia środków z budżetu Unii Europejskiej, z przyczyn zależnych od pożyczkobiorcy, zwrot pożyczki następuje ze środków własnych pożyczkobiorcy, w terminie 3 miesięcy od dnia ostatecznego zwrotu pożyczki określonego w umowie pożyczki.
§  13.
Spłata naliczonego oprocentowania pożyczki następuje na odpowiedni rachunek bankowy budżetu państwa w Narodowym Banku Polskim wskazany w umowie pożyczki, a w przypadku zlecenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego zawierania umów pożyczek - na rachunek bankowy, o którym mowa w § 6.
§  14.
1.
Rozliczenie pożyczki następuje w terminie miesiąca od dnia ostatecznego zwrotu pożyczki, określonego w umowie pożyczki, a w przypadku niewpłynięcia w tym terminie środków z budżetu Unii Europejskiej na rachunek bankowy, o którym mowa w § 11 ust. 1, w terminie miesiąca od dnia ich wpływu.
2.
Rozliczenie pożyczki w przypadku, o którym mowa w § 12, następuje w terminie miesiąca od dnia zwrotu pożyczki ze środków własnych pożyczkobiorcy.

Przepis końcowy

§  15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.1)
______

1) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 208, poz. 2123).