§ 7. - Przekazywanie danych przez organizacje producentów, oznaczanie wycofanych produktów rybnych oraz przekazywanie informacji przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.330

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2012 r.
§  7.
Wycofane produkty rybne przeznaczone do zagospodarowania w celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. b-e rozporządzenia Komisji (WE) nr 2493/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zbytu niektórych produktów rybołówstwa wycofanych z rynku (Dz. Urz. WE L 337 z 20.12.2001, str. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 5, str. 266) niezwłocznie po ich wycofaniu oznacza się przez umieszczenie w widocznym miejscu informacji potwierdzonej pisemnie przez inspektora rybołówstwa morskiego, wskazującej, że zostały one uznane za nienadające się do spożycia przez ludzi i podlegają przetworzeniu, o którym mowa w art. 14 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.).