§ 4. - Przekazywanie danych przez organizacje producentów, oznaczanie wycofanych produktów rybnych oraz przekazywanie informacji przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.330

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2012 r.
§  4.
Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego właściwy ze względu na miejsce położenia centrum pierwszej sprzedaży, w terminie 14 dni od dnia wystawienia dokumentu wycofania, przekazuje dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji właściwemu ze względu na siedzibę organizacji producentów, która wycofuje produkty rybne:
1)
kopie dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 2;
2)
informację, o której mowa w art. 51 ust. 2 ustawy.