Przekazanie Sądowi Powiatowemu w Koszalinie rozpoznawania spraw karnych nieletnich z okręgu Sądu Powiatowego w Sławnie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.28.184

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1968 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 czerwca 1965 r.
w sprawie przekazania Sądowi Powiatowemu w Koszalinie rozpoznawania spraw karnych nieletnich z okręgu Sądu Powiatowego w Sławnie.

Na podstawie art. 6 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40) zarządza się, co następuje:
(uchylony).
Traci moc § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496) w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Sławnie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 uchylony przez § 3 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 maja 1968 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Człuchowie (Dz.U.68.18.119) z dniem 1 lipca 1968 r.