Przekazanie Sądowi Powiatowemu w Jarocinie rozpoznawania spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Krotoszynie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.8.50

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 marca 1972 r.
w sprawie przekazania Sądowi Powiatowemu w Jarocinie rozpoznawania spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Krotoszynie.

Na postawie art. 6 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r. Nr 13, poz. 55 i z 1969 r. Nr 13, poz. 98) zarządza się, co następuje:
Przekazuje się Sądowi Powiatowemu w Jarocinie w województwie poznańskim rozpoznawanie spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Krotoszynie.
Traci moc § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 1968 r. w sprawie utworzenia nowych wydziałów dla nieletnich (sądów dla nieletnich) - (Dz. U. Nr 9, poz. 49) w części dotyczącej powierzenia Sądowi Powiatowemu w Ostrowie Wielkopolskim rozpoznawania spraw karnych dotyczących nieletnich dla okręgu Sądu Powiatowego w Krotoszynie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1972 r.