Przekazanie rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.777 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1

Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, 1705 i 1860) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozpoznawanie spraw z zakresu działania:
1)
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczących wydawania:
a)
w indywidualnych sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 i 2760),
b)
(uchylona),
2)
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących:
a)
umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek, o których mowa w art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 497),
b)
zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 340),
3)
Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczących umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek, o których mowa w art. 41a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2024 r. poz. 90)

- przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę.

2. 
Rozpoznawanie spraw z zakresu działania:
1)
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczących:
a)
wiążących informacji stawkowych, o których mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361),
b)
wiążących informacji akcyzowych, o których mowa w art. 7d ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, 1598 i 1723),
c)
wiążących informacji taryfowych i wiążących informacji o pochodzeniu, o których mowa w art. 70 ust. 2a ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1590 i 1598),
2)
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących:
a)
wiążących informacji stawkowych, o których mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
b)
wiążących informacji akcyzowych, o których mowa w art. 7d ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

- przekazuje się Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu.

Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. poz. 1016).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.
1 Określenie przedmiotu rozporządzenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. poz. 2346), które weszło w życie z dniem 14 listopada 2023 r.