Przekazanie prezydiom rad narodowych uprawnień do wydawania zezwoleń na rozpatrywanie na podstawie dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin spóźnionych wniosków o rentę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.15.80

Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 7 marca 1957 r.
w sprawie przekazania prezydiom rad narodowych uprawnień do wydawania zezwoleń na rozpatrywanie na podstawie dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin spóźnionych wniosków o rentę.

Na podstawie art. 47 ust. 5 dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1956 r. Nr 59, poz. 286) zarządza się, co następuje:
Uprawnienia Ministra Pracy i Opieki Społecznej przewidziane w art. 47 ust. 4 dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1956 r. Nr 59, poz. 286) do wydawania zezwoleń na rozpatrywanie na podstawie dekretu wniosków o zaopatrzenie, nie zgłoszonych w terminie ustawowym, przekazuje się prezydiom wojewódzkich rad narodowych oraz rad narodowych miast wyłączonych z województw w odniesieniu do:
1)
żołnierzy, uczestników ruchu podziemnego i partyzanckiego walczącego o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego, funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej, organów bezpieczeństwa publicznego oraz członków ORMO, jeżeli inwalidztwo wymienionych osób pozostaje w związku z ich służbą lub udziałem w ruchu podziemnym i partyzanckim (art. 19 dekretu),
2)
członków rodzin pozostałych po zmarłych inwalidach wojennych i wojskowych, po poległych, zmarłych i zaginionych w związku ze służbą wymienioną w pkt 1, z wyjątkiem członków rodzin pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego.
Nie można odmówić rozpatrzenia wniosku o zaopatrzenie z tego powodu, że osoba, która zgłosiła wniosek, pobiera zaopatrzenie z innego tytułu, jeżeli zaopatrzenie z dekretu byłoby korzystniejsze.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.