Art. 8. - Przekazanie państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.41.278

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1964 r.
Art.  8.
1.
Przejęcie przez poszczególne państwowe biura notarialne czynności określonych w art. 1 nastąpi w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w terminach ustalonych przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.
2.
Do czasu przejęcia prowadzenia ksiąg wieczystych przez państwowe biura notarialne księgi te prowadzą nadal sądy według zasad dotychczasowych z następującymi zmianami:
1)
wpisu dokonuje się bez wydawania uprzedniego postanowienia zarządzającego jego dokonanie,
2)
termin do wniesienia rewizji przeciwko dokonanemu wpisowi biegnie od dnia doręczenia zawiadomienia o wpisie z podaniem w skrócie jego istotnej treści,
3)
czynności sędziego może spełniać notariusz upoważniony do tego przez Ministra Sprawiedliwości.
3.
Przepisy art. 5 ust. 1 o zamieszczaniu w treści aktu notarialnego wniosku o dokonanie wpisu obowiązują również wówczas, gdy księgi wieczyste prowadzi nadal sąd.