Art. 3. - Przekazanie państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.41.278

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1964 r.
Art.  3.
1.
Czynności określone w art. 1 państwowe biura notarialne wykonują stosując odpowiednio przepisy dotychczas regulujące te czynności, przy zachowaniu przepisów niniejszej ustawy.
2.
W sprawach przekazanych niniejszą ustawą państwowym biurom notarialnym biura te pobierają opłaty i zwrot wydatków (koszty) na zasadach określonych w przepisach o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
3.
Nie uiszczone należności państwowych biur notarialnych z tytułu kosztów oraz nałożone przez nie grzywny ściąga sąd powiatowy tak jak należności sądowe. Tytułem wykonawczym jest prawomocne postanowienie państwowego biura notarialnego o obowiązku uiszczenia kosztów lub o nałożeniu grzywny.