Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.22.192

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU ZIEMSKIEGO I MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 12 marca 1922 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie przekazania Państwowemu Bankowi Rolnemu administracji funduszami z kredytu, przeznaczonego na pomoc rolną na mocy ustawy o nadaniu ziemi żołnierzom.

Na mocy art. 7 ustawy z dn. 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego oraz art. 7 statutu tegoż Banku (Dz. U. R. P. № 59 poz. 369), zarządza się co następuje:
§  1. Państwowemu Bankowi Rolnemu przekazuje się administrację funduszami z dwumiljardowego kredytu, przeznaczonego na mocy art. 8 p. 3 ustawy z dn. 17 grudnia 1920 r. o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego (Dz. U. R. P. 2 r. 1921 № 4 poz. 18) na pomoc rolną dla żołnierzy.
§  2. Przy przyjmowaniu i ściąganiu spłat i wszelkich należności z tytułu udzielonych na pomoc rolną pożyczek, winny być odpowiednio stosowane przepisy §§ 2-5 rozporządzenia Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dn. 10 sierpnia 1921 r., wydanego w porozumieniu 7. Ministrem Skarbu w przedmiocie przekazania Państwowemu Bankowi Rolnemu przyjmowania i ściągania należności z tytułu pożyczek, udzielonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych na pomoc rolną (Dz. U. R. P. № 70 poz. 470).
§  3. Na pokrycie wydatków, związanych z czynnościami, wymienionemi w poprzednich §§, Państwowy Bank Rolny pobierać będzie od dłużników dodatek administracyjny w wysokości, określanej zgodnie z art. 12 statutu Banku.
§  4. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.