Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.103.742

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 grudnia 1921 r.
w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu i Handlu wszystkich spraw, związanych z marynarką handlową.

Na mocy art. 15 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 roku o tymczasowe; organizacji Władz Naczelnych (Dz. P. K. P. z 1918 r. № 1, poz. 1) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Wszystkie sprawy dotyczące marynarki handlowej przekazuje się. Ministrowi Przemyślu i Handlu.
§  2. Do zakresu działania Ministra Przemysłu i Handlu w dziedzinie marynarki w szczególności należy:
1) prowadzenie polityki marynarki handlowej,
2) piecza nad tworzeniem i rozwojem floty polskiej handlowej.
3) tworzenie i regulowanie komunikacji morskich,
4) organizacje przewozu morskiego dla potrzeb Państwa i współdziałanie z inicjatywą społeczną i prywatną w zakresie organizacji prywatnych i przedsiębiorstw żeglugi morskiej,
5) nadzór i opieka nad działalnością stowarzyszeń i wszelkich przedsiębiorstw, uprawiających żeglugę morską,
6) prace przygotowawcze do traktatów, umów i konwencji międzynarodowych i międzypaństwowych, dotyczących stosunków morskich handlowych, oraz wszelkie koncesje w sprawach żeglugi morskiej,
7) opracowanie i wykonanie planów wydawania premji z funduszów ze Skarbu, asygnowanych. na cele rozwoju żeglugi polskiej i portowych urządzeń,
8) sprawy prawodawstwa żeglugi handlowej (godła, bandery, klasyfikacja, regulaminy przewozowe dla towarów i pasażerów, reklamacje i zażalenia w tej dziedzinie),
9) sprawy legalizacji wszelkich statutów, dotyczących żeglugi morskiej handlowej,
10) rejestracja statków handlowych i organizacja hipoteki morskiej,
11) sprawy wyszkolenia zawodowego marynarzy handlowych w porozumieniu z właściwymi Ministrami, z zastrzeżeniem, że sprawy szkół żeglarskich traktowane będą w najściślejszem porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
12) sprawy organizacji służby pilotowej, morsko-sanitarnej, ratowniczej i administracyjno policyjnej na wodach morskich, podlegających zwierzchnictwa Państwa Polskiego,
13) organizacja i kierownictwo urzędów portowych handlowych, jako-też nadzór nad ich działalnością, z wyjątkiem kontroli sanitarnej,
14) zarząd, konserwacja i eksploatacja portów morskich handlowych i ich urządzeń pomocniczych; oraz sprawy budowy portów morskich handlowych ze współudziałem Ministerstwa Robót Publicznych,
15) nadzór nad rnorskiemi konstrukcjami nadbrzeżnemi (umocowania brzegowe, leśnictwo wydmowe), w porozumieniu z właściwymi Ministrami,
16) ustalenie warunków technicznych i konstrukcyjnych dla polskich statków handlowych morskich, budowa ich na stoczniach państwowych i nadzór nad stoczniami morskiemi prywatnemi,
17) nadzór nad kotłami okrętowemi i bezpieczeństwem ruchu osobowego na statkach handlowych morskich,
18) pomierzanie statków handlowych morskich,
19) sprawy awaryjne,
20) organizacja służby pilotowej, oraz urządzanie, utrzymywanie i ochrona sygnałów brzegowych i latarni morskich,
21) rejestracja marynarzy i oficerów polskiej marynarki handlowej,
22) ochrona pracy żeglarskiej i nadzór nad stosunkami służbowemi w polskiej marynarce handlowej w porozumieniu z Ministrem Ochrony Pracy i Opieki Społecznej,
23) współudział:
a) w urządzeniu i ochronie kabli morskich w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów,
b) w regulowaniu w porozumieniu z właściwymi Ministrami spraw:

1) emigracji i imigracji drogą morską,

2) ceł i opłat morskich,

3) taryf komunikacyjnych,

4) rybołówstwa na morzu,

5) zbioru bursztynu, morszczyzny i zajmowania wyrzutków (kaduków) morskich,

6) organizacji ubezpieczeń morskich,

24) orzecznictwo administracyjne w sprawach żeglugi morskiej handlowej w najwyższej instancji.
25) gromadzenie, zestawianie i opracowanie statystycznych danych w zakresie żeglugi handlowej morskiej, oraz zbieranie danych, dotyczących oczekiwanego ruchu statków, towarów i pasażerów- dla odpowiednich zarządzeń,
26) załatwianie innych spraw przekazanych ustawami władzom marynarki.
§  3. Dla ogólnego kierownictwa sprawami marynarki handlowej polskiej przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu utworzony zostaje departament marynarki handlowej, który obejmuje wymieniony w statucie organizacyjnym Ministerstwa Przemysłu i Handlu wydzia1 marynarki, oraz wszystkie agendy obecnego departamentu spraw morskich przy Ministerstwie Spraw Wojskowych w dziedzinie marynarki handlowej i spraw dotyczących marynarki handlowej.
§  4. Ustrój lokalnych urzędów będzie określony osobnem rozporządzeniem.
§  5. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą przejęcia przez Ministra Przemysłu i Handlu od Ministerstwa Spraw Wojskowych wszystkich spraw dotyczących marynarki handlowej i nie później jednak niż w miesiąc po wydaniu obecnego rozporządzenia, do którego to terminu Minister Spraw Wojskowych wszystkie wskazane wyżej sprawy i urzędy wraz z odpowiednim inwentarzem, personelem i kredytami winien przekazać Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Jednocześnie tracą moc obowiązującą wszelkie z niniejszem rozporządzeniem sprzeczne przepisy i zarządzenia o władzach do spraw marynarki handlowej.

§  6. Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych.