Przekazanie miejskiej komisji szacunkowej wymiaru państwowego podatku dochodowego na obszarze m. Łodzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.41.437

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 3 kwietnia 1924 r.
w przedmiocie przekazania miejskiej komisji szacunkowej wymiaru państwowego podatku dochodowego na obszarze m. Łodzi.

Na zasadzie art. 128 i art. 130 ustawy o państwowym podatku dochodowym w brzmieniu ogłoszonem w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 77, poz. 607) zarządza się co następuje:
Czynności komisji szacunkowych, przewidziane w części pierwszej art. 31 ustawy o państwowym podatku dochodowym w brzmieniu ogłoszonem w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 77, poz. 607), dotyczące ustalenia dochodów, podlegających opodatkowaniu na rok podatkowy 1924, oraz wymiar podatku dochodowego na tenże rok dla osób fizycznych i spadków wakujących (nieobjętych), tudzież osób prawnych nieobowiązanych do publicznego składania rachunków, o ile miejscem opodatkowania wspomnianych podmiotów podatkowych jest w myśl art. 29 powołanej ustawy o państwowym podatku dochodowym obszar m. Łodzi, przekazuje się miejskiej komisji szacunkowej, wybranej przez Radę miejską m. Łodzi.
Miejska komisja szacunkowa składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców mianowanych przez Ministra Skarbu, delegata Skarbu Państwa, wyznaczonego przez dyrektora izby skarbowej, tudzież z dwunastu członków i tyluż zastępców, wybranych przez radę miejską m. Łodzi z grona płatników podatku dochodowego.

Delegatowi Skarbu Państwa służy prawo zgłaszania protestów przeciw uchwałom miejskiej komisji szacunkowej w terminie dwutygodniowym od dnia powzięcia uchwały narówni z przewodniczącym komisji szacunkowej (art. 68 powołanej ustawy o państwowym podatku dochodowym).

Przy wyborze członków i zastępców członków miejskiej komisji szacunkowej, mają zastosowanie postanowienia ostatniej części art. 33 oraz art. 37 do 39 powołanej ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Ustalenie dochodów, podlegających opodatkowaniu, uskutecznienie wymiaru podatku dochodowego, nakładanie grzywien i kar pieniężnych oraz załatwianie odwołań przez miejską komisję szacunkową i jej przewodniczącego odbywać się winno ściśle według postanowień, obowiązujących w tym względzie ustaw i wydanych na ich podstawie rozporządzeń Ministra Skarbu.
Prawa i obowiązki urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych w mieście Łodzi, związane z wymiarem na rok podatkowy 1924 podatku dochodowego na obszarze m. Łodzi w zakresie działalności komisji szacunkowej, względnie jej przewodniczącego, tudzież dotyczące poboru tegoż podatku przechodzą na magistrat m. Łodzi. Natomiast prawa i obowiązki wynikające z postanowień działu II powołanej ustawy o państwowym podatku dochodowym pozostają w kompetencji wymienionych wyżej urzędów skarbowych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.