Przekazanie Komisarzowi Rządu m.st. Warszawy prawa wydawania decyzyj o nadawaniu i utracie obywatelstwa polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.95.843

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 13 listopada 1928 r.
o przekazaniu Komisarzowi Rządu m. st. Warszawy prawa wydawania decyzyj o nadawaniu i utracie obywatelstwa polskiego.

Na zasadzie art. 12 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U. R. P. Nr. 7, poz. 44) i art. 86 ustęp 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządzam co następuje:
Komisarzowi Rządu m. st. Warszawy przekazuje się decyzje w sprawach nadawania i utraty obywatelstwa polskiego (art. 8, 9 i 11 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie uchyla się wszystkie postanowienia sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem.