Przekazanie Komisarzowi Rządu m.st. Warszawy niektórych decyzyj.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.76.685

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 7 sierpnia 1928 r.
o przekazaniu Komisarzowi Rządu m. st. Warszawy niektórych decyzyj.

Na podstawie art. 118 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządzam co następuje:
Komisarzowi Rządu m. st. Warszawy przekazuje się decyzje w I instancji w następujących sprawach:
a)
nadzoru nad zakładami graficznemi i składami druków;
b)
nadzoru nad prasą, zajęcia druków, kontroli nad drukami zagranicznemi;
c)
cenzury utworów słownych; sprawy związane z wyświetlaniem filmów;
d)
koncesyj na przedsiębiorstwa widowiskowe;
e)
rozmieszczenia komisarjatów i posterunków Policji Państwowej tudzież znoszenia istniejących i tworzenia nowych posterunków;
f)
bezpieczeństwa w ścisłem znaczeniu tego słowa i kontroli nad wykonaniem tych decyzyj;
g)
nadzoru nad zgromadzeniami;
h)
nadzoru nad osobami zajmującemi się nierządem ze stanowiska zwalczania chorób wenerycznych;
i)
zezwoleń na kwesty;
k)
zwalczania lichwy.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 1928 r.