Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.106.774

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1921 r.

USTAWA
z dnia 17 grudnia 1921 r.
w przedmiocie przekazania czynności Ministerstwa Aprowizacji.

Art.  1.

Postawione w stan likwidacji ustawą z dnia 7 lipca 1921 r. (Dz. Ust. R. P. № 63, poz. 389) Ministerstwo Aprowizacji przestaje istnieć z dniem 31 grudnia 1921 r.

Ustawowo określone uprawnienia Ministra Aprowizacji, jako władzy administracyjnej, przechodzą z dniem 1 stycznia 1922 r. na Ministra Spraw Wewnętrznych.

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1922 r.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Prezydentowi Ministrów.