Art. 5. - Przejmowanie na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne. - Dz.U.1936.77.544 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - Przejmowanie na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.77.544 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1937 r.
Art.  5.
(1)
Wartość przejmowanych gruntów stanowi szacunek tych gruntów, zmniejszany o wartość służebności gruntowych, uprawnień do wydobywania żywic ziemnych we wszystkich stanach skupienia oraz przejętych w myśl art. 7 ust. (2) wierzytelności instytucji kredytu długoterminowego.
(2)
Wartość nieruchomości, z której przejmuje się grunty, stanowi szacunek nieruchomości, zmniejszony o wartość ciężarów, które - stosownie do obowiązujących przepisów egzekucyjnych - w razie egzekucji z nieruchomości utrzymuje się na nieruchomości bez potrącenia z ceny nabycia. W szacunku nieruchomości ziemskich uwzględniona będzie wartość plonów lub zasiewów w warunkach normalnego zagospodarowania nieruchomości.
(3)
Szacunek gruntów przejmowanych z nieruchomości ziemskich oraz szacunek nieruchomości ziemskich, z których grunty się przejmuje, będzie ustalony według zasad, stosowanych przez Państwowy Bank Rolny przy udzielaniu kredytu w listach zastawnych.
(4)
Szacunek gruntów niezabudowanych, położonych w granicach administracyjnych lub w sferze interesów mieszkaniowych miast, ustalany będzie według przeciętnych cen, płaconych w roku, poprzedzającym wszczęcie postępowania, za takie same lub podobne grunty.
(5)
Szacunek służebności gruntowych i ciężarów, których wartość nie jest ujawniona w hipotece, będzie ustalany według zasad stosowanych w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości.
(6)
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości ustalać będą:
a)
zmiany, jakim ulegną stosowane przez Państwowy Bank Rolny normy szacunkowe w zastosowaniu do rozporządzenia niniejszego - z tym ograniczeniem, że w drodze tych zmian nie może nastąpić obniżenie norm więcej niż o 25 %;
b)
zasady szacowania drzewostanów oraz plonów lub zasiewów;
c)
przepisy normujące uprawnienia właściciela nieruchomości do sprzątnięcia plonów i warunki, w których plony i zasiewy mogą być przejęte wraz z gruntami;
d)
organa, dokonywające szacunku w myśl artykułu niniejszego.