Art. 9. - [Przeznaczenie środków Funduszu Kościelnego] - Przejęcie przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczenie proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzenie Funduszu Kościelnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.9.87

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.
Art.  9. [Przeznaczenie środków Funduszu Kościelnego]
1.
Fundusz Kościelny świadczyć będzie na następujące cele:
1)
utrzymanie i odbudowa kościołów,
2)
udzielanie duchownym pomocy materialnej i lekarskiej oraz organizowanie dla nich domów wypoczynkowych,
3) 5
(skreślony),
4) 6
opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne duchownych w wymiarze określonym w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887),
5)
wykonywanie działalności charytatywno-opiekuńczej.
2.
Rada Ministrów może rozszerzyć zakres celów Funduszu Kościelnego również na inne potrzeby kościelne i charytatywne.
5 Art. 9 ust. 1 pkt 3 skreślony przez art. 99 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.98.137.887) z dniem 1 stycznia 1999 r.
6 Art. 9 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 99 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.98.137.887) z dniem 1 stycznia 1999 r.