Art. 5. - [Objęcie przez Państwo przejmowanych nieruchomości; zasady zarządzania przejętymi nieruchomościami] - Przejęcie przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczenie proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzenie Funduszu Kościelnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.9.87

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.
Art.  5. [Objęcie przez Państwo przejmowanych nieruchomości; zasady zarządzania przejętymi nieruchomościami]
1.
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych obejmie niezwłocznie nieruchomości ziemskie, podlegające przejęciu na własność Państwa z tym, że objęcie nadwyżek obszaru gospodarstw rolnych proboszczów (art. 4 ust. 3) nastąpi dopiero po wydaniu orzeczenia o określeniu nadwyżki w trybie art. 4 ust. 5.
2.
Rada Ministrów określi zasady zarządzania przejętymi nieruchomościami.