Przejęcie na rachunek Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej niektórych wierzytelności Państwowego Banku Rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.55.439

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 30 lipca 1938 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o przejęciu na rachunek Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej niektórych wierzytelności Państwowego Banku Rolnego.

Na podstawie art. 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ulgach w spłacie długów posiadaczy gospodarstw wiejskich oraz rolniczych przedsiębiorstw i instytucyj w bankach państwowych (Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 839) w brzmieniu art. 1 pkt 5) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 77, poz. 540) zarządzam co następuje:
Przejęciu na rzecz Skarbu Państwa nu rachunek Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej mogą podlegać w trybie, przewidzianym w art. 7 ust. (4) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 839) wierzytelności Państwowego Banku Rolnego, wymienione w art. 7 ust. (1) pkt 2) tegoż rozporządzenia, według stanu na dzień 30 czerwca 1938 r. (bez doliczenia oprocentowania za zwłokę i odroczenie) wraz z przysługującym im zabezpieczeniem. Łączną suma wierzytelności, przejętych na podstawie rozporządzenia, niniejszego, nie może przekroczyć 1.500.000 złotych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.