Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.187.1328

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 października 2007 r.
w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Naruszewo w województwie mazowieckim

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.1)) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta Gminy Naruszewo w województwie mazowieckim.
§  2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 2 grudnia 2007 r.
§  3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766.

ZAŁĄCZNIK 

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.Termin wykonania czynności wyborczejTreść czynności wyborczej
123
1w dniu wejścia w życie rozporządzenia- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Naruszewo
2do 26 października 2007 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych

3do 5 listopada 2007 r.- zgłaszanie kandydatów do składu gminnej komisji wyborczej
4do 8 listopada 2007 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej
5do 15 listopada 2007 r.

(do godz. 2400)

- zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na wójta
6do 16 listopada 2007 r.- zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych
7do 19 listopada 2007 r.- powołanie obwodowych komisji wyborczych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisu wyborców

8do 20 listopada 2007 r.- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia

9od 23 listopada 2007 r.- rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
1030 listopada 2007 r. o godz. 2400- zakończenie kampanii wyborczej
111 grudnia 2007 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
122 grudnia 2007 r. godz. 600-2000- przeprowadzenie głosowania