§ 3. - Przedterminowe wybory burmistrza Żnina w województwie kujawsko-pomorskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.134.1423

Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 2004 r.
§  3.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.