Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.94.901

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Świebodzice w województwie dolnośląskim

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Świebodzice.
§  2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 30 maja 2004 r.
§  3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczejTreść czynności wyborczej
12
w dniu wejścia w życie rozporządzenia- podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów

burmistrza Miasta Świebodzice

do 5 maja 2004 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej

komisji wyborczej

do 7 maja 2004 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji

wyborczej

do 14 maja 2004 r.

(do godz. 2400)

- zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do

zarejestrowania kandydatów na burmistrza

do 18 maja 2004 r.- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych

wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w

programach telewizji publicznej i publicznego radia

do 19 maja 2004 r.- powołanie obwodowych komisji wyborczych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie

obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji

wyborczych

od 21 maja 2004 r.- rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji

wyborczych w programach telewizji publicznej i

publicznego radia

do 24 maja 2004 r.- podanie do publicznej wiadomości, w drodze

rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji

wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na

burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności

alfabetycznej nazwisk, nazwiska, imiona, wiek,

wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu

zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej,

do której należy kandydat

do 26 maja 2004 r.- sporządzenie spisu wyborców
28 maja 2004 r. o godz. 2400- zakończenie kampanii wyborczej
29 maja 2004 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji

wyborczych spisów wyborców

30 maja 2004 r. godz. 600- 2000- przeprowadzenie głosowania