Przedterminowe wybory burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w województwie małopolskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.14.140

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w województwie małopolskim

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 68, poz. 632, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) zarządza się, co następuje:
Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 9 marca 2003 r.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczejTreść czynności wyborczej
12
w dniu wejścia w życie rozporządzenia- podanie do publicznej wiadomości,

w formie obwieszczenia Wojewody,

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

w sprawie przedterminowych wyborów

burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

do 8 lutego 2003 r.- podanie do publicznej wiadomości,

w formie obwieszczenia, informacji

o siedzibie miejskiej komisji wyborczej

do 10 lutego 2003 r.- powołanie przez Komisarza Wyborczego

miejskiej komisji wyborczej

do 17 lutego 2003 r.- sporządzenie spisu wyborców
do 20 lutego 2003 r. (do godz. 2400)- zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej

do zarejestrowania kandydatów na

burmistrza

do 21 lutego 2003 r.- powołanie obwodowych komisji wyborczych
do 21 lutego 2003 r.- podanie do publicznej wiadomości,

w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów

głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych

komisji wyborczych

do 27 lutego 2003 r.- podanie do publicznej wiadomości,

w drodze rozplakatowania, obwieszczenia

miejskiej komisji wyborczej

o zarejestrowanych kandydatach

na burmistrza, na którym umieszczone

są, w kolejności alfabetycznej nazwisk,

nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie,

miejsce zamieszkania, nazwa komitetu

zgłaszającego kandydata oraz nazwa

partii politycznej, do której należy

kandydat

7 marca 2003 r. o godz. 2400- zakończenie kampanii wyborczej
8 marca 2003 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych

komisji wyborczych spisów wyborców

9 marca 2003 r. godz. 600-2000- przeprowadzenie głosowania